Calderetta: Filipino style
Linkedin

Calderetta: Filipino style

Mamburao : Philippines | Jan 12, 2011 at 12:26 AM PST
XX XX
Views: Pending
 
Preparing the young goat for butchering

I purposely did not translate this recipe from a local Philippine provincial language to reach out to the Pangasinenses living outside the country.

Kusina nen Nanay Nena

Kalderetta(Pangasinense Cuisine)

Say kalderetta et luto’y Espanyol. Mabetbet iyan putahe ya luto ed karne kanding, karnero, dueg odino baka balet ta nayari met ya bakalaw (daing ya labahita) so ilaok ed saya imbes ya karne.

Masarag lan iparungo so kalderetta nu wala’y espesyal ya okasyon lapurta nu dakel so pakanen, nayarin aruman na patatas odino kahoy pian ondakel so ibunog. Say pisi-pising ya carrots, silin ambalanga tan berde, garbanzos tan green peas et pamarakel na kalderetta .

Amta tayon melag labat ya karne baka, dueg, kanding tan karnero so kaukulan na laman tayo tan nepeg ya tunggal paminsan labat iyan iparungo, lautla’d saray totoon walay alta-presyon da odino saray walay sakit da’d puso, kidney odino gall bladder. Ontan met ya say kaling ya sera lautla et labahita o bakalaw et maasi-asin. Say pising ed sayan resipe et nayarin salatan toy karakel na karne pian arawi’d atake na high blood so mangan.

Nambakasyon ya agano ed Mindoro si Nanay Nena ta angituluran to’d say kuya ton 77 taon to la. Nibanan Pasko tan abayag ya ag anengneng nen Nanay Nena iray kakaanakan ta apo to diman kanian amasaliw iya na kilaw ya bulog ya kanding. Saya so pinakgeran na saray duran kaanakan to, balet nu asunto’d panagluto, si Nanay Nena so imbaki ran angigawa’y kalderetta.

Laman tan pukel-pukel na sakey ya kilaw, andi bale ulo tan sali

Tomato sauce

Tomato catsup

Keso, kinurkor

Baleg ya liver spread, odino tinartar ya altey na baka

Garbanzos

Green peas

Patatas, odino kahoy

Silin ambalanga tan berde

Carrots

Bawang, sibuyas, taba ya panggisaan

Asin odino tauyo, ya pantimpla

Tegtegen ya match-box size so karne tan pukel-pukel. Masarag lan 2-3 kilo labat so umpaway ed sakey ya kilaw. Impila nen Nanay Nena so spare ribs, ulpo tan ikol pian undakel so karne. Say ulo tan Sali et atilak ya para Sinampalukan. Orasan tan ipaikik.

Ipreparan amin so pising. Ubakan tan tegtegen na bite-size so carrots tan patatas odino kahoy. Pandukey so tegteg na silin ambalanga tan berde. Lukasan tan ipaikik so garbanzos tan green peas.

Ipapetang so kawali, ikalboy sakey lusan taba tan papetangen anggad manaspok so kawali. Ipelag ya sansakey so karne, paulyan ya umbalanga’y daiset ensan ipigar. Ekalen ed kawali. Iprito’y patatas odino kahoy. No asumpalan amin, bawasan so taba tan igisay bawang tan sibuyas, ipawil so karne, kinurkor ya keso, tan liver spread. Kiwal-kiwalen anggad amin ya karne et akulaputan na keso tan liver spread.

Panlauken so tomato sauce tan catsup, daiset ya danum tan asin odino soy sauce. Ibukbok iya ed agisan karne, palwagen ensan pakuyepen so apoy, angga’d unlemek so karne. Ipelag so sili, carrots, garbanzos tan green peas. Paulyan ya manluto tan onsepsep so digo ed saray pisi-pising, Ipelag so priniton patatas odino kahoy, palwagen nin maminsan insane timplaan na asin odino soy sauce nu kulang ni.

Say karakel na karne et nayarin kapaldua lab ted karakul na pisi-pising. Ontan met ya itumbok so karakul na tomato sauce, catsup, liver spread tan keso.

No matakken ya bulog, odino karnero so usaren, ilambong ni iya ed danum ya walay ulnos na salumague pian naekal so angob na bulog. Nu karne dueg so usaren, palemeken nin ununa ed pressure cooker odino ituon ed oring ya dalikan ya sanlabi. Nu karne baka so usaren, maples labat so panangilubog ed ampetang ya tab apian aga unawet so karne. Nu bakalaw so usaren, orasan iyan maong pian naekal so asin, iprito met tan agla kakargaay asin odino tauyo.

Say kuanen Mama Manuel, si Nanay Nena so sangkamaongan ya manluto nu walay okasyon. Agto nalingwanan so impamakan nen Nanay Nena na saray sangkailin akibansal ya say ayarian ya impunsya na angasawa et 12 ya manok tan pigaran kilon pising na Baguio.

“Minadyik to,” kuanto ta ag met abaingan so nobyo ta anngapo met so simmempet ya naerasan. Say remedy et nilaukan nen Nanay Nena na arina so manok ya pinirito, inikdan toy sweet-and-sour sauce, ensan say arum et insambong to’d pancit tan chop suey.

Tua met ta asumpal lay pakan ed melag ya reunion ed Mindoro, agni naupot so kalderetta, pinapaitan, kappukan tan sinampalukan ya nanlapu’d karne na sakey ya kilaw ya kanding. Saraya so itumbok kon isulat. #

1 of 2
Next
Calderetta takes center stage at the Christmas buffet
Usually eaten with rice, calderetta makes mouth-watering main course in every Filipino celebration.
lynspace is based in Baguio, Cordillera, Philippines, and is an Anchor on Allvoices.
Report Credibility
 
  • Clear
  • Share:
  • Share
  • Clear
  • Clear
  • Clear
  • Clear
 
 
 
Advertisement
 

Images

 >
 

Videos

 >
 

More From Allvoices

Report Your News Got a similar story?
Add it to the network!

Or add related content to this report

Most Commented ReportsUse of this site is governed by our Terms of Use Agreement and Privacy Policy.

© Allvoices, Inc. 2008-2014. All rights reserved. Powered by PulsePoint.